آدرس مجتمع: شیراز بلوار پاسارگاد ، خیابان پاییز تلفن: ۰۷۱۳۸۳۷۰۶۰۱ روابط عمومی مجتمع: دکتر استوار

https://www.instagram.com/azadi.clinic